POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Konzultačná činnosť:

 • príprava projektového zámeru
 • príprava štúdie uskutočniteľnosti
 • príprava zámeru pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie
 • príprava stavebného zámeru verejnej práce
 • zabezpečenie finančnej a ekonomickej analýzy
 • príprava súťažných podkladov pre výkon stavebného dozoru a pre zhotoviteľa prác podľa zmluvných podmienok FIDIC
 • zabezpečenie verejného obstarávania projektov
 • zabezpečenia výkonu funkcie projektového manažmentu (riadenia projektov).

Projekčná činnosť:

 • príprava projektovej dokumentácie všetkých stupňov pre vodovody, stokové siete, čistiarne odpadových vôd a úpravne vôd
 • inžinierska činnosť v predmetnej oblasti.

Expertízna činnosť:

 • matematické modelovanie vodovodov a stokových sietí
 • dynamická simulácia procesov čistiarní odpadových vôd pri rôznych prevádzkových stavoch
 • stavebno-technické a ekonomické hodnotenie stavu vodovodov a kanalizácií
 • monitoring stokových sietí a čistiarní odpadových vôd.

Verejné obstarávanie:

 • zabezpečenie verejného obstarávania investičných projektov, vrátane prípravy oznámení, prípravy súťažných podkladov pre výkon stavebného dozoru a pre zhotoviteľa prác podľa zmluvných podmienok FIDIC, účasť v hodnotiacich komisiách a pod.
 • expertízna činnosť v rámci prípravy súťažných podkladov pre výstavbu diaľnic a iných stavieb národného významu pre najväčších štátnych investorov akými sú napr. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. alebo Železnice slovenskej republiky.
Copyright © 2005, ADConsult, a. s.